Producenci
Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego Cefol.
 


§ 1 Definicje


Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto użytkownika - darmowa funkcjonalność Sklepu (usługa) pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.
Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Cefol prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://cefol.eu
Sklep stacjonarny – stacjonarny sklep Sprzedawcy mieszczący się we Wrocławiu przy ul. Rydygiera 55-57, czynny w Dni robocze w godzinach 9-17.
Sprzedawca – Czesław Cieślak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CEFOL Przedsiębiorstwo Prywatne Czesław Cieślak wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki nr NIP 8971129775, nr REGON 930822328, ul. Rydygiera 55-57, Wrocław.


§ 2 Dane kontaktowe


Adres pocztowy: ul. Rydygiera 55-57, 50-248 Wrocław
Adres e-mail: biuro@cefol.eu
Numer telefonu: (71) 328 97 56 (doradztwo w zakupach), (71) 757 56 69 (obsługa zamówień)


§ 3 Złożenie zamówienia

W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka.
W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
Kupujący może złożyć zamówienie z wykorzystaniem bezpłatnego Konta Użytkownika w Sklepie lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.


§ 4 Koszt Zamówienia

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru podane na stronach Sklepu.


§ 5 Płatności


1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 71 1090 2473 0000 0006 2402 0844,
b) za pobraniem tj. gotówką w momencie doręczenia przesyłki Kupującemu,
c) gotówką w momencie osobistego odebrania towaru przez Kupującego w Sklepie stacjonarnym.


W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność, o której mowa w ust. 1 lit. a (przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy) powinien zapłacić za towar w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6 Realizacja zamówienia

Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby realizować zamówienia w jak najkrótszym terminie. W większości przypadków szacowany termin wysłania towaru (w przypadku odbioru osobistego oznaczający moment, w którym towar jest gotowy do odbioru w Sklepie stacjonarnym) widoczny przy opisie produktu jest rzeczywistym terminem jednakże w wyjątkowych sytuacjach termin zrealizowania zamówienia może wynieść do 30 dni.


Zakupione towary dostarczane są:

  • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • na terenie Wrocławia transportem własnym Sprzedawcy, w godzinach pracy Sklepu stacjonarnego.
  • Kupujący ma możliwość osobistego odbioru towaru w Sklepie stacjonarnym w godzinach jego otwarcia.


Czas dostawy towaru od momentu wysłania towaru przez Sprzedawcę wynosi odpowiednio:

  • w przypadku firmy kurierskiej – do 2 Dni roboczych
  • w przypadku transportu wykonywanego przez Sprzedawcę – do 1 Dnia roboczego


Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 6.

W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.
Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.


§ 7 Odstąpienie od umowy


 
Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu sprzedaży, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.


Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w niniejszym regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).


Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.


Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.


Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 


§ 8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie
 


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 9 Reklamacje

 

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny lub na podstawie gwarancji, o ile w danym przypadku została udzielona, której warunki określa gwarant w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny.
W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie.


Reklamację składaną w oparciu o rękojmię należy wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.


W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument jest obowiązany, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu sprzedaży.


Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.


Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.


§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 11 Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.
Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 

§ 12 Postanowienia końcowe


Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu sprzedaży.
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl